Konsulence dhe Suport IT

Nr
1Sherbime Windows Server
2Sherbime PC
3Sherbime RRjeti
Nr. Pershkrimi Cmimi Shenime
1 Windows Server
1.1 DIAGNOSTIFIKIM DHE ZGJIDHJE HARDWARE 50.00 € Per cdo server
1.2 INSTALIM Server 2003 50.00 € Per cdo instalim
1.3 INSTALIM KONFIGURIM MAIL SERVER 80.00 € Per cdo instalim
1.4 INSTALIM KONFIGURIM ACTIVE DIRECTORY 80.00 € Per cdo instalim
1.5 INSTALIM KONFIGURIM ANTIVIRUS SERVER 80.00 € Per cdo instalim
1.6 BACKUP&RECOVERY TE DHENA 80.00 € Kosto mujore
1.7 MIREMBAJTJE DNS 50.00 € Kosto mujore
1.8 MIRMBAJTJE ACTIVE DIRECTORY 20.00 € Kosto mujore
1.9 MIRMBAJTJE MAIL SERVER 20.00 € Kosto mujore
1.10 MIRMBAJTJE ANTIVIRUS SERVER 20.00 € Kosto mujore
2 PC
2.1 INSTALIM WINDOWS XP 20.00 € Per cdo instalim
2.2 INSTALIM WINDOWS VISTA 20.00 € Per cdo instalim
2.3 INSTALIM OFFICE 2003 10.00 € Per cdo instalim
2.4 INSTALIM OFFICE 2007 10.00 € Per cdo instalim
2.5 BACKUP&RECOVERY TE DHENA 10.00 € Kosto mujore
2.6 KONFIGURIM E-MAIL 5.00 € Per cdo instalim
2.6 MIREMBATJE E-MAIL 5.00 € Kosto mujore
2.7 KONFIGURIM ANTIVIRUS ANTISPYWARE 5.00 € Per cdo instalim
2.8 MIRMBAJTJE ANTIVIRUS ANTISPYWARE 5.00 € Kosto mujore
2.9 DIAGNOSTIFIKIM DHE ZGJIDHJE HARDWARE 5.00 € Per PC (pa perfshire koston e materialeve zevendesuese, nese ka)
3 Rrjeta
3.1 INSTALIME&KONFIGURIME WiFi 50.00 € Per cdo AccessPoint
3.2 MIREMBAJTJE WiFi 30.00 € Per cdo AccessPoint
3.3 PROJEKTIM INFRASTUKTURE LAN 100.00 € Per Projekt
3.4 IMPLEMENTIM,KONFIGURIM LAN 20.00 € Per PC pa perfshire koston e materialeve
3.5 MIRMBAJTJE LAN/WAN 3.00 € Per PC pa perfshire koston e materialeve zevendesuese(nqs ka)
4 Routera
4.1 INSTALIME&KONFIGURIME 200.00 € Per router
4.2 MIREMBAJTJE 80.00 € Per router per muaj
4.3 VPN KONFIGURIM 200.00 € Per router
4.3 MIRMBAJTJE VPN 2.00 € Per user per muaj
4.3 FIREWALL KONFIGURIM 200.00 € Per router
4.3 MIRMBAJTJE FIREWALL 20.00 € Per muaj
5 Sofwtare
5.1 SUPORT DATABASE SQLSERVER2005 100.00 € Per Databaze ne Muaj
5.2 SUPORT DATABASE ACCESS 80.00 € Per Databaze ne Muaj
5.3 SUPORT SOFTWARE 0.00 € Per Software ne Muaj / Cmimi sipas Software I Negociueshem
5.4 BACKUP&RECOVERY TE DHENA 50.00 € Per Databaze ne Muaj