Mirembajtje Kase

 

Mirembajtja e paisjeve fiskale eshte detyrim i cdo tatimpaguesi. IVA Elektronik ne baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr 781 date 14.11.2007 "Per pajisjet fiskale", i ndryshuar, pika 8.4. Kontrolli periodik (Ndryshuar me Vendim Nr. 126, dt. 13.2.2013, Fl.Z. nr. 26, dt. 7.03.2013) garanton kontrollin periodik te te gjitha paisjeve te markes DATECS qe ne kemi ne treg, perkatesisht modelet DP50, DP500, MP55B dhe MP55L. Kompania jone, pervecse garanton kontrollin periodik dy vjecar sipas ligjit, ofron gjithashtu dhe mirembatje te kases fiskale kundrejt nje pagese shume te ulet ku klienteve u sigurohet riparimi pa pagese i cdo difekti brenda periudhes se kontrates. 

 

Per te qene sa me fleksibel me klientet tane, IVA Elektronik ofron disa lloje kontratash mirembajteje. Shkarko kontraten me detaje me poshte
  1. Sherbim Kontrolli Periodik 1Vjecar, kod: 2KP-1. Shkarko
  2. Sherbim Kontrolli Periodik 2Vjecar, kod: 2KP-2. Shkarko
  3. Sherbim Kontrolli Periodik 1Vjecar perfshire defektet, kod: 2KPS-1. Shkarko
  4. Sherbim Kontrolli Periodik 2Vjecar perfshire defektet, kod: 2KPS-2. Shkarko